Останні новини:

17.03.2020

Інформація щодо роботи під час карантину

10.03.2020

Оголошення про проведення річних загальних зборів 10.04.2020 року

Оголошення про проведення річних загальних зборів 10.04.2020 року

Оголошення про проведення річних загальних зборів 10.04.2020 року

До уваги акціонерів ПрАТ «СК «Трансмагістраль»!

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Трансмагістраль» (ідентифікаційний код – 31630408, місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7, офіс 212, далі – Товариство), повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які відбудуться 10 квітня 2020 року о 10:00 год. за адресою: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7, офіс 212.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 06 квітня 2020 року (станом на 24 годину).
Реєстрація для участі у загальних зборах відбудеться 10 квітня 2020 року з 09:00 до 09:50 години за місцем проведення загальних зборів.

Проект порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
Проект рішення: Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Ступак Олени Володимирівни та членів лічильної комісії Корнєєвої Таміли Анастасіївни та Мариношенко Ганни Валентинівни.

2. Розгляд звіту Директора Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора Товариства за 2019 рік.

3. Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

4. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2019 року.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2019 року.

5. Затвердження річного звіту, в тому числі річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт, в тому числі річну фінансову звітність Товариства за 2019 рік.

6. Про затвердження розподілу прибутку Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Прибуток, отриманий ПрАТ «СК «Трансмагістраль» за 2019 рік у розмірі 6044 тис. гривень розподілити наступним чином:

– частину прибутку в розмірі 6000 тис. гривень направити на забезпечення
платоспроможності страховика, а саме – збільшення резервного капіталу ПрАТ «СК «Трансмагістраль» до 13 500 тис. гривень;

– решту прибутку залишити нерозподіленим.

7. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової Ради Товариства Меленівської Ярослави Валеріївни, Мосенжника Михайла Юзефовича, Косенко Ольги Віталіївни, Чернеги Юрія Олександровича, Корнєва Михайла Михайловича.

8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру винагороди членів Наглядової Ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення: Встановити, що члени Наглядової ради Товариства отримують винагороду за здійснення своїх повноважень відповідно до умов договорів, що укладатимуться з ними.

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради.

Обрати Директора Товариства Винника Олега Вікторовича, особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

10. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства Клименка Костянтина Валерійовича, Федченко Наталії Олександрівни.

11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
Обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрати Директора товариства Винника Олега Вікторовича, особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства. Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

– керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб,

– фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копія статуту юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства;

– представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Директора Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількохосіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7, офіс 212, у робочі дні, робочі години, а в день проведення загальних зборів – за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Товариства Винник Олег Вікторович. Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі та мають містити прізвище, ім’я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, запропоноване питання для включення до проекту порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до проекту порядку денного, кількість та тип акцій, що належать кожному кандидату, який пропонується до складу органів Товариства, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради, також, – інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів) або незалежним директором. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З запитаннями та роз’ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до Директора Товариства Винника Олега Вікторовича за наведеним нижче номером телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 26.02.2020 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 700000 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 700000 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: https://www.transmagistral.com.ua

Довідки за телефоном: (044) 286-00-71 (72, 73).

Наглядова рада

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства,
тис. грн.

Найменування показника Період
2019 2018
Усього активів 27711 20594
Основні засоби (за залишковою вартістю)/td> 74 85
Запаси 17 19
Сумарна дебіторська заборгованість 392 149
Гроші та їх еквіваленти 27228 20341
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 6044 4716
Власний капітал 20544 14733
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 7000 7000
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 5494 5144
Поточні зобов’язання і забезпечення 522 1759
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 5811 4712
Середньорічна кількість акцій (шт.) 7000000 7000000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 8,30 6,78