Останні новини:

04.02.2020

Чому роботодавці відмовляють претендентам через зовнішність? Що їх не влаштовує з’ясували страховики

29.01.2020

З якими хворобами і проблемами стикалися застраховані туристи на новорічних канікулах?

Збори акціонерів

Збори акціонерів

До уваги акціонерів ПрАТ «СК «Трансмагістраль»!

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Трансмагістраль» (ідентифікаційний код – 31630408, місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7, офіс 212, далі – Товариство), повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які відбудуться 25 липня 2019 року о 10:00 год. за адресою: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7, офіс 212.

Проект порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
Проект рішення: Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Петрика Євгена Олексійовича та членів лічильної комісії Корнєєвої Таміли Анастасіївни та Мариношенко Ганни Валентинівни.

2. Розгляд звіту Директора Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора Товариства за 2018 рік.

3. Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

4. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2018 року.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2018 року.

5. Затвердження річного звіту, в тому числі річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт, в тому числі річну фінансову звітність Товариства за 2018 рік.

6. Про затвердження розподілу прибутку Товариства за 2018 рік та розміру річних дивідендів.

Проект рішення: Прибуток, отриманий Товариством за 2018 рік у розмірі 4 712 тис. гривень, направити на забезпечення платоспроможності страховика, а саме – збільшення резервного капіталу Товариства до 7000 тис. гривень. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

7. Про впровадження в товаристві грейдингової системи оплати праці.
Проект рішення:З метою вдосконалення системи оплати праці, що забезпечить тісний взаємозв’язок між ефективністю працівника та його рівнем заробітної праці, відповідно до норм українського та міжнародного законодавства запровадити в ПрАТ «СК «Трансмагістраль» грейдингову систему оплати праці. Виконання рішення загальних зборів про впровадження грейдингової системи оплати праці покласти на виконавчий орган товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 19 липня 2019 року (станом на 24 годину).

Реєстрація для участі у загальних зборах відбудеться 25 липня 2019 року з 09:00 до 09:50 години за місцем проведення загальних зборів.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:
керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копія статуту юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства;
представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Директора Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7, офіс 212, у робочі дні, робочі години, а в день проведення загальних зборів – за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Товариства Винник Олег Вікторович. Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім’я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, запропоноване питання для включення до проекту порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до проекту порядку денного. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З запитаннями та роз’ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до Директора Товариства Винника Олега Вікторовича за наведеним нижче номером телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 30.05.2019 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 700000 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 700000 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: http://transmagistral.com.ua.

Довідки за телефоном: (044) 286-00-71 (72, 73).

Наглядова рада